آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی

شبکه بی سیم (Wireless) + شبکه Ethernet + دکل (Cell Tower) + سرور و ذخیره ساز (Server Storage)