کارخانه سه گل خراسان

کارخانه سه گل خراسان
کارخانه سه گل خراسان

کارخانه سه گل خراسان

مرکز داده (Data Center) + سیستم نظارت تصویری (CCTV) + تلفن تحت شبکه (VoIP) + ویدئو وال (Video Wall)