کارخانجات شرکت عالیس

کارخانجات شرکت عالیس
کارخانجات شرکت عالیس

کارخانجات شرکت عالیس

مرکز داده (Data Center) + سیستم نظارت تصویری (CCTV) + تلفن تحت شبکه (VoIP) + ویدئو وال (Video Wall)